Plnosť života v Kristovi

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Kolosanom 2, 6-7

Jesus

On vstal a my sme vstali s Ním!

Adventné povzbudenie_22

„On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.“ Žalm 89, 27.29

Naše putovanie očakávajúcich sa naplnilo. Prichádzame do cieľa. Blížime sa k jasliam v Betleheme. Jozef s Máriou nás predišli na toto miesto. Ich predišiel anjel Gabriel, ktorý obom oznámil všetko, čo sa má stať. A anjela predchádzala nekončiaca láska milujúceho Otca, ktorý sa rozhodol pre záchranu svojho stvorenia obetovať to najvzácnejšie – svojho Syna.

Dnes oslavujeme dávanie! Oslavujeme dar Otca, ktorý prevyšuje všetky predstavy Izraela o Spasiteľovi. On vyslobodí svoj ľud z hriechov… postaví nás pred svoju tvár svätých a nepoškvrnených v láske… prenesie nás do Kráľovstva… z tmy do svetla.

Stojím v úžase a bázni nad krehkosťou, ktorú si Boh zvolil, aby viac moja krehkosť a slabosť neboli prekážkou. Nikdy nebol len prizerajúcim sa vzdialeným Stvoriteľom. Od počiatku túžil po bytostnom spojení s nami a dokonalosť dosiahol skúsenosťou ľudskosti v Kristovi. Stal sa jedným z nás. Stal sa takým, ako si ty – závislým na starostlivosti rodičov a ich láske, výchove, hladným a smädným, putujúcim, podobným nám i v úsilí žiť naplno!

Vzal na seba všetky naše neprávosti… nielen do dákej nádoby, aby ich odniesol… Biblia hovorí, že sa za nás stal hriechom… aby hriech viac nemal moc a smrť nemohla zvíťaziť tam, kde z neba zaznieva Otcov hlas volajúci: „Život! Život v plnosti pre mojich milovaných! Smrť viac nebude môcť kradnúť! Láska vyhnala všetok strach!“

22

​To dieťa, ktoré definitívne zvíťazí nad temnotou, je závdavok i dôkaz nášho vykúpenia!

Ježiš. Syn Otca. Dobrý pastier. Služobník všetkých.

Hľadíme na dieťa a vidíme víťaza. Vidíme dokonalý obraz Otcovej lásky.

Tento Ježiš, ktorý vložil celé svoje bytie do rúk dvoch milujúcich ľudí, dodnes ostáva s nami v Eucharistii. Kedysi boli chrámom, v ktorom prebývala celá plnosť božstva, obyčajné jasličky naplnené slamou. Dnes​ si vyberá ako svoj príbytok chrámy našich sŕdc!

Nech sú pre vás tieto Vianoce stretnutím s Láskou a časom dávania. Milujúce srdcia si nič nemôžu nechať pre seba. Čím viac sa rozdáme, tým viac môžeme prijať od toho, ktorý sa nám rozhodol darovať úplne všetko!

Spoločenstvo Homecoming_NDCA Vám želá požehnané Vianoce!

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa, aby sme v hĺbke sŕdc uverili, že Ježiš Kristus je Boží Syn a zachránil nás svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním! Žehnajme dnes túto milosť viery všetkým členom našich rodín.

O autorke: Janka Guričanová je účtovníčka, blogerka a v spoločenstve „mama“ so služobnosťou pastiera a učiteľa. Starostlivosť o ľudí, vzťahy a stretnutie s priateľmi sú jej najmilšou formou oddychu.

FOTO CREDIT: http://www.roseheights.org/series/jesus-born-to-serve/

Adventné povzbudenie_21

Buď pozdravený, radostný očakávateľ Pánovho príchodu!
Ticho Boha klope na dvere tvojho srdca.

Blíži sa svätá noc zmierenia Boha s človekom.
Prichádza Kristus – Oheň Ducha, čo roztápa ľady tvojho srdca.
Prichádza Kristus – lúh práčov. Raduj sa, i keby boli tvoje hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh; a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna, hovorí Hospodin.
Prichádza Kristus – tichý Baránok, čo sníma hriechy sveta.
Prichádza malé bezbranné dieťa – maličký z maličkých, posledný z posledných.

Prichádza, aby ti žehnal svojou malou rúčkou.
Prichádza, aby ti zjavil lásku nebeského Otca.
Prichádza, aby ťa voviedol do pravého blaha, svetla a pokoja.
Prichádza a už viac neodchádza.

Neboj sa, vezmi Božie dieťa do svojho náručia a nechaj sa premeniť jeho úsmevom.
Vlož svoj prst do jeho rúčky a on ho bude stískať po celý tvoj život.
Vpíš si dnes do srdca toto slovo pre teba:
„Ty si môj miláčik. Ty si mojou radosťou. Ty si korunou mojej slávy. Ľúbim ťa. Tvoj Ježiš.“

21

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Prosme v dnešný deň ako neodbytní priatelia Pána Ježiša za nenarodené deti a o dar úcty k životu.

O autorovi: Pavol Grnáč je rodený Trenčan momentálne žijúci v Ilave. Syn, brat a strýko :). Navštevuje Školu Márie – Školu kresťanského života a evanjelizácie. Rád premýšľa do hĺbky a neplytvá slovami, avšak to, čo povie, sa oplatí počúvať.

FOTO CREDIT: http://kwfcs.com/ (http://bit.ly/2BTyejM)

Adventné povzbudenie_20

Ahojte, milovaní.

„Náš Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás…“ (ESPé – pieseň Vládca)

Každý deň zakúšam, že On je naozaj ten, ktorý má moc zmeniť všetko.

Veľakrát, keď som sa ocitla v súžení alebo beznádeji, bola som taká pohltená tmou a klamstvami, ktoré ma čoraz viac a viac zväzovali. Bola som nimi natoľko zviazaná, že som stratila akúkoľvek chuť volať k Bohu… Snažila som sa bojovať zo všetkých svojich síl. No situácia bola vždy natoľko zlá, pre mňa priam až nevyriešiteľná… Pochopila som, že moje sily nestačia, aby vyhrali tento boj. Tak som sa pokorila a volala som k Ježišovi, prosila ho o pomoc a o odpustenie, že som ho vo svojom srdci akoby zavrhla a zatvorila pred ním bránu do môjho srdca…

Ježiš je náš verný priateľ a on je verný, aj keď my sme neverní. Nahlas som vyznávala, ako veľmi ho potrebujem a čokoľvek, čo ležalo na mojom srdci. Pozvala som ho do tej situácie a on ma vytrhol z moci tmy, plnej beznádeje a strachu. Nebeský Otec mi znova ukázal, že sa nemusím strachovať, a preukázal mi svoju vernosť a milosrdenstvo.

Aleluja, on je Otec, ktorý je bohatý na milosrdenstvo… Boh túži, aby sme mu dôverovali. „Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena.“ (Hebr 10, 35)

„Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali.“ (Ž 46, 2-3)

20171223 Lenka obrazok

Drahý milovaný, drahá milovaná. Len v Ňom môžeš čerpať silu, nádej a nadprirodzený pokoj. Chcem ti povedať, že môžeš odpočívať a cítiť sa bezpečne, vediac, že Boh je dobrý a o všetko sa postará. Môžeš sa zhlboka nadýchnuť, uvoľniť sa a nemusíš sa strachovať, pretože si jeho. Si v Kristovi a on je v tebe.

Pozývam ťa do bezpečia od strachu a pochybností k dôvere v Boha, vďaka Ježišovi, ktorý prišiel na tento svet, aby ti ukázal tú obrovskú lásku bez hraníc, akou ťa nebeský Otec miluje. Ježiš neprišiel na tento svet, aby slúžili jemu, ale aby on slúžil… Už o pár dní bude sláviť narodeniny ten, ktorý je vždy po tvojom boku a volá ťa kráčať po vode vďaka dôvere, ktorú do neho vkladáš. A ver, že on ťa prevedie i tou najzúrivejšou vodou. V každej situácii, do ktorej ho pozveš, ťa zachráni a privedie do bezpečia. Preto ho nezabudni pozvať na jeho oslavu. +

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Vezmime dnes do modlitby všetkých, ktorí zápasia a prežívajú bezmocnosť a beznádej (najmä tých, ktorí žijú v našej blízkosti), a žehnajme im, aby našli silu pri Ježišových nohách.

O autorke: Lenka Srncová je manželkou rytiera Michala (autora povzbudení 6 a 13). Usiluje sa na každé miesto prinášať Ježišovu lásku, premieňať vzťahy medzi ľuďmi a s neprajnosťou bojuje v modlitbe. S Miškom sa venujú službe mladým a vydávajú svedectvo o Kristovi medzi svojimi priateľmi.

FOTO CREDIT: http://www.fggam.org/ (http://bit.ly/2BWPO6t)

Adventné povzbudenie_19

„Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch dupká. Milý môj je sťa srna, ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred naším múrom; oblôčkom hľadí, cez mriežku sa díva. Môj milý mi hovorí: ,Hor‘ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a poď!‘“ Pieseň piesní 2, 8-10

Pieseň piesní je mojou najobľúbenejšou biblickou knihou – milujem jej poetickosť a opisy skutočne vášnivej vzájomnej lásky a príťažlivosti, ktoré tak nádherne ilustrujú aj Božiu lásku k nám. Pre mňa je táto kniha zdôraznením, že Boh nie je nejaký tichučký deduško vznášajúci sa na obláčiku so sladkým úsmevom na tvári, ale je temperamentný a vášnivý vo svojej láske k nám. Dokonca vie byť aj žiarlivý (Ex 34, 14).

Pri tomto čítaní som sa zamyslela viac nad ďalším aspektom: milý v tomto úryvku volá svoju milú, aby išla za ním. A ona ho zas opisuje ako svižného jeleňa (ja osobne si podvedome predstavujem skôr kamzíka 😀 ), ktorý si poskakuje po horách, možno jej aj uniká z dohľadu. A potom sa zrazu zjaví pri jej okne a volá ju…

Nie je dobré stagnovať. My ľudia máme sklony uspokojiť sa s určitým zabehnutým stereotypom a máme radi pocit, že sa netreba o nič snažiť. Boh nás však volá byť v pohybe – napredovať, rásť. Nie preto, že by požadoval od nás výkon. Svätosť, ku ktorej nás povoláva (1 Pt 1, 16), však nedosiahneme tým, že budeme sedieť na gauči a len rozmýšľať o Bohu. Môžeme sa k nej približovať tým, že budeme za ním kráčať.

Nasledovať Ježiša znamená ísť za ním v každej chvíli, nielen vo chvíľach modlitby, či už individuálnej, alebo v rámci spoločenstva. Znamená to žiť jeho evanjelium všade: v práci, na každom stretnutí s priateľmi, v obchode počas nákupu, na úrade počas vybavovania, v rozhovoroch s členmi rodiny. Všade. Tak nestagnujme, ale kráčajme. 🙂

21

Bože, chvála ti, že si Bohom rastu a pohybu a že chceš, aby sme napredovali. Vďaka, že nás vedieš po svojich cestách a nenecháš nás stratiť sa.

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa za ochotu vykročiť za Ježišom, aj keď to znamená vyjsť zo svojho pohodlia a vzdať sa lenivosti.

O autorke: Zuzka Guričanová je ostrieľaná autorka množstva kratších či dlhších príbehov. Písanie je to, čo robí najčastejšie a najradšej :). Boha dokáže objavovať a spoznávať v každej stvorenej kráse – obzvlášť miluje hviezdy a vesmír. Ako jazyková korektorka spolupracuje na projekte cestaplus.sk.

FOTO CREDIT: https://youtu.be/hoFl6N-tdaY (http://bit.ly/2nt4iF6)

Adventné povzbudenie_18

„Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Lukáš 1, 37

Drahý priateľ, vnímam, že dnešné evanjelium sa dotýka našej viery, tvojej i mojej. Jemne klopká na naše srdcia a nastavuje nám zrkadlo. Možno je jednoduché veriť tak všeobecne, že Bohu nič nie je nemožné. Ale veríš, že Boh môže konať v tvojom živote nemožné veci? Myslím, že ani Mária si to vo svojej pokore nemyslela až do momentu zvestovania. Ona nám dáva jednoduchý a zároveň mocný príklad, ako sa postaviť k Božím výzvam, pozvaniam.

Chcem ťa povzbudiť, nech je tvoje osobné zvestovanie akokoľvek zarážajúce či nepredstaviteľné a nevieš, ako naň zareagovať, pokojne nasleduj Máriu. Neboj sa začudovať, premýšľať o ňom, pýtať sa Boha, ako sa to stane… potom mu odpovedaj: „Hľa, služobnica/služobník Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ A vedz, že sa ti dobre stane. Lebo Bohu nič nie je nemožné.

20171220 Danka obrazok

Pane, otvor nám mysle i srdcia pre nemožné veci. Veď ty si všemohúci Boh a nekonečne milujúci Otec. Amen.

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa dnes za tých, ktorí si dali na svoje problémy nálepku „NEMOŽNÉ“. Vyprosme im novú nádej, nové zvestovanie, odvahu a vieru, aby dokázali Bohu povedať: „Fiat.“ Vyprosme im zázrak!

O autorke: Danka Homolová je ženou srdca. Žije hlboko a hlboko prejavuje záujem. Má dušu umelkyne a rada tvorí aj rukami. Venuje sa službe mladým, ale aj službe mamám, lebo pri nej si miesto nájde každý, kto potrebuje skutočné priateľstvo.

Adventné povzbudenie_17

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.“ Žalm 71, 8

Verím, že každý, kto toto číta, má dôvod na vďaku. Pravdepodobne je tých vecí však oveľa viac ako len jedna. V rýchlosti sa zamyslime. Je zima a mnoho ľudí na ulici trpí. A ja? Mám dosť jedla, dokonca si niekoľkokrát denne môžem vyberať, teplú miestnosť na spanie s posteľou a matracom, tečúcu teplú aj pitnú vodu, oblečenie, elektrinu, internet, knihy, hry a kopec iných vecí.

Som relatívne zdravá, mám priateľov a rodinu, slobodu cestovať, vzdelávať sa, byť sama sebou. Vidím deň čo deň zázraky v Jeho stvorení – slnko, oblohu, zvieratá, rastliny, ľudí. Môj syn bol pred niekoľkými mesiacmi len pár mikroskopických buniek!!! Teraz sa na mňa smeje a šticuje ma; nie je to zázrak?

Som jedinečná, milovaná, draho vyplatená a vykúpená. Mám túžby, sny, talenty a s mojím Otcom nič nie je nemožné. Očakávam vzkriesenie a večný život v nepredstaviteľnej radosti. Otec odpúšťa, dvíha, napráva, zakrýva, povzbudzuje, spája, uzdravuje, objíma, mení a stále, stále, stále miluje.

17

Pane, nech sa mi ústa naplnia chválou a nech spievam o tvojej sláve.

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Nemyslime dnes na tie „ostatné veci“. Naplňme svoje srdcia, mysle a ústa chválou a vďakou za všetko, čo zažívame, máme a môžeme.

O autorke: Monika Sedláková je na plný úväzok mamou Olivera. Má veeeľmi šikovné ruky a veľa dobrých nápadov, záľubu v zdravom životnom štýle a pohybe na čerstvom vzduchu :). Hrá na gitare a spieva a v modlitbe nás vedie do hĺbky. Máme ju radi :)!